RODO

Polityka Prywatności RODO

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://sport-progres.pl/ .

Administratorem danych osobowych w  myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznym jest:

"PROGRES" Kinga Mikołajczyk-Kamińska, 

Morelowa 16/26, 65-434 Zielona Góra

NIP: 9730548560, REGON: 365213180

Kontakt w sprawie danych osobowych:

Poczta email: progres.sport.zg@gmail.com

Poczta tradycyjna:

"PROGRES" Kinga Mikołajczyk-Kamińska, 

Morelowa 16/26, 65-434 Zielona Góra

Telefon: 792 175 85 

    1. Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

    2. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących klientów sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

    3. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

    4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych

    5. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

    6. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:

    a. dane kontaktowe klienta/potencjalnego klienta;

    b. dane wymagane w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz realizacją zamówienia złożonego przez klienta sklepu;

    c. dane dotyczące historii zamówień w sklepie internetowym;

    d. dane dotyczące reklamacji i zwrotów;

    e. dane dotyczące usług marketingowych (z wykluczeniem profilowania) – w zakresie wysyłki newslettera;

    7. Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:

    a. odpowiedzi na pytania klientów/potencjalnych klientów sklepu internetowego;

    b. założenie konta w sklepie internetowym oraz realizacja złożonego zamówienia (umowa kupna-sprzedaży);

    c. procedowanie reklamacji i zwrotów zakupionych towarów;

    d. prowadzenie marketingu w postaci wysyłki newslettera.

    8. Podanie przez klientów danych osobowych ma charakter dobrowolny, 

    9. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażane są oddzielnie dla każdego celu przetwarzania i nie mają charakteru automatycznego.

    10. Wyrażenie niektórych zgód na przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji procesu rejestracji oraz zamówienia towaru ze sklepu internetowego.

    11.  Administrator korzysta z dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe klientów/potencjalnych klientów sklepu wyłącznie na polecenie administratora (m.in. usługi hostingu, usługi pocztowe i kurierskie, usługi płatnicze i księgowe). Przetwarzanie danych związane jest z kontaktem, rejestracją w sklepie, dokonywaniem płatności oraz realizacją zamówień składanych przez klientów. 

    12.  Pliki cookies. Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych sklepu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele przeglądarek internetowych, Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.  

    13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały